Python Data Types

https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html